Hloubková analýza dopravních nehod

Odhalí jejich skutečné příčiny.
Navrhne účinná opatření, která povedou k odstranění příčin a tím i následků dopravních nehod.

Co si představit pod pojmem HLOUBKOVÁ ANALÝZA NEHOD?

Hloubková analýza dopravních nehod, zkráceně HADN, je unikátní výzkumnou činností Centra dopravního výzkumu. Podrobně analyzuje vybrané dopravní nehody se zraněním v Jihomoravském kraji.

Na základě spolupráce s Federálním dálničním výzkumným institutem BASt využívá také německou databázi GIDAS (German In-Depth Accident Study = hloubková analýza nehod v Německu). Tím je také zajištěna mezinárodní kompatibilita dat.Data z hloubkových analýz dopravních nehod:

 • přináší komplexní pohled na veškeré faktory, které s konkrétní nehodou souvisejí,
 • slouží ke zjištění a následné analýze charakteristik vedoucích ke vzniku dopravní nehody, ovlivňují její průběh a její následky.
 • Analýza dat je nezávislá na vyšetřování policie, působení zdravotnické záchranné služby a hasičů,
 • výsledky šetření nejsou podkladem pro správní ani trestní řízení – jsou anonymní,
 • navrhovaná opatření se mohou zasloužit o snížení nehodovosti nejen v kritických lokalitách,
 • informace o deformacích vozidel, součinnosti vozidla a řidiče atd. slouží konstruktérům nových vozidel ke zvýšení bezpečnosti a návrhu nových prvků bezpečnosti vozidel.

Kdo šetření na místě dopravní nehody provádí?

 • specialista na dopravní infrastrukturu,
 • specialista na automobilovou techniku,
 • dopravní psycholog.

Unikátní poznatky zjištěné v rámci hloubkové analýzy dopravních nehod jsou, jak dokládají zahraniční zkušenosti, využitelné v oblasti nastavení priorit kontroly a metodického řízení v oblasti bezpečnosti silničního provozu, úpravu event. tvorbu norem a legislativního rámce na národní i evropské úrovni. Data z hloubkové analýzy mohou sloužit jako podklad pro provádění státního dozoru v oblasti autoškolství. Výstupy z analýzy lidského faktoru jsou uplatnitelné při dopravní výchově účastníků silničního provozu a prevenci rizikového chování. Na základě analýz konkrétních dopravních nehod je poskytována také řada podnětů k úpravám dopravního prostoru.Z historie

Hloubková analýza dopravních nehod na CDV

Provádění hloubkové analýzy dopravních nehod v České republice navazuje na dlouholetý výzkum z první poloviny sedmdesátých let a na něj navazující klinickou analýzu nehod ve Výzkumném ústavu dopravním v osmdesátých letech minulého století.

Soustavná příprava hloubkové analýzy nehod byla v Centru dopravního výzkumu (CDV) zahájena již v roce 2004. Jejím výsledkem byla metodika Hloubková analýza dopravních nehod schválená Ministerstvem dopravy v roce 2009. Na ni v CDV navázal v letech 2011 – 2015 projekt Ministerstva vnitra se stejným názvem Hloubková analýza silničních dopravních nehod.

V současné době výzkum dopravních nehod zajišťujeme v rámci Národního centra hloubkové analýzy dopravních nehod České republiky (CzIDAS). Jedním z jeho cílů je spolupráce se subjekty, které by mohly výsledky výzkumu dále využívat. Jedná se o vlastníky nebo správce komunikací, konstruktéry dopravních prostředků a další. Hlavní činností projektu je hloubková analýza dopravních nehod v ČR, která se zabývá nezávislým výzkumem se zaměřením na průběh dopravní nehody, účastníky, zúčastněné osoby a bezpečnostní systémy. Naše činnost je realizována v dlouhodobém horizontu. Výzkum podléhá striktním podmínkám včetně ochrany dat.

Hloubková analýza dopravních nehod ve světě

Jedním z průkopníků hloubkové analýzy dopravních nehod je Německo, kde již na počátku sedmdesátých let iniciovaly automobilky první týmy provádějící detailní rozbory nehod. V roce 1973 založil BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen - Federální dálniční výzkumný institut) společně s Technickou univerzitou v Berlíně první tým, který se systémově hloubkové analýze věnoval. Následně pak v roce 1999 vznikl společný projekt GIDAS (German In-Depth Accident Study), tentokrát zahrnující BASt a asociaci FAT (Forschungsvereinigung für Automobiltechnik - Automobilní výzkumná asociace).

Podle doporučení odborníků Evropské unie by měla být Hloubková analýza dopravních nehod (HADN) prováděna ve všech členských státech, a to nejen při nehodách se zraněním, ale i nehodách, kde vznikne „jen“ materiální škoda. Na obrázku jsou některé z institucí, které se hloubkovou analýzou nehod zaobírají:

Průkopníkem hloubkové analýzy dopravních nehod je Německo, kde již na počátku sedmdesátých let iniciovaly automobilky první týmy provádějící detailní rozbory nehod.

O nás 03

Německo: German In-Depth Accident Study , Federal Highway Research Institute
Velká Británie: Transport Research Laboratory
Finsko: The Finish Crash Data Institute
Španělsko: Applus IDIADA
Švédsko: Swedish Accident Investigation Authority
Spojené státy americké: National Highway Traffic Safety Administration, National Automotive Sampling System
Austrálie: Centre for Automotive Safety Research

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV)

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp.

Naše instituce byla založena Ministerstvem dopravy v roce 1992.
Je právním nástupcem českých částí Výzkumného ústavu dopravného v Žilině, který vznikl v roce 1954.
Od roku 2007 působíme jako veřejná výzkumná instituce.
Od roku 2014 jsme také znaleckým ústavem a to v oborech:

 • doprava městská a doprava silniční,
 • dopravní psychologie,
 • vliv dopravy na kvalitu a čistotu ovzduší,
 • ochrana ovzduší před vlivy způsobenými dopravou,
 • stavby dopravní, stavby inženýrské, stavební materiál,
 • měření a vyhodnocování hlukové zátěže z dopravy.

Více informací na webových stránkách www.cdv.cz

Kontakt:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: 541 641 711
kontaktní e-mail: cdv@cdv.cz

Seznam použitých zkratek:
CDV - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
BASt - Bundesanstalt für Straßenwesen - Federální dálniční výzkumný institut
GIDAS - German In-Depth Accident Study
FAT - Forschungsvereinigung für Automobiltechnik - Automobilní výzkumná asociace
HADN - Hloubková analýza dopravních nehod
CzIDAS - Czech In-depth Accident Study

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.