Naše výsledky

V rámci činnosti hloubkové analýzy dopravních nehod se také spolupodílíme na řešení několika výzkumných projektů, přispíváme také v oblasti výchovy a vzdělávání.

Naše podněty jsou prospěšné také pro úpravu dopravní infrastruktury i pro výrobce automobilů.

Preventivní působení BESIP a Strategie BESIP

Hloubková analýza nehod slouží jako nástroj pro cílené, zaměřené, systémové a komplexní rozhodování o opatřeních v souvislosti s bezpečností silničního provozu, neboť umožňuje detailnější poznání mechanismu vzniku a průběhu nehod. Unikátní poznatky zjištěné v rámci HADN vytváří cenný podklad pro preventivní působení SO BESIP. HADN je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro směřování strategie pro následnou dekádu (Strategie BESIP 2021–2030).

Výzkum a vývoj – jednotlivé projekty

Chodci
Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se postavou chodce.

AktSyst
Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla.

Nový typ opěrky hlavy
Speciální opěrka, která zachytí excentrický (vychýlený) náraz hlavy, bude ve vozidle reagovat jako airbag.

Naše patenty
Na základě našich dlouholetých zkušeností z výzkumu dopravních nehod jsme navrhli dva patenty.

Výchova a vzdělávání

Senioři v silniční dopravě
Na základě našich praktických zkušeností jsme vytvořili soubor doporučení pro práci se stárnoucí populací.

eTesty
Podíleli jsme se na návrhu nových testových otázek, které budou zařazeny do platných sad testů pro autoškoly.

LARP jako výchovně vzdělávací metoda v dopravní výchově
Naši psychologové přispívali k tvorbě scénářů her.

Výcvik a testování řidičů na simulátoru nákladního vozidla
Nebezpečné situace z dopravních nehod jsou součástí virtuální reality simulátoru vozidla.

Studie charakteristik těžkých a smrtelných zranění v silničním provozu
V projektu jsme se zaměřili na identifikaci a detailní analýzu příčin a charakteristik vzniku těžkých a smrtelných zranění.

Nepozornost zabíjí
Pro účely osvětové kampaně „Nepozornost zabíjí“ jsme připravili situace z reálných nehod.

Pomoc účastníkům na místě dopravní nehody

Jedním z důležitých úkolů našeho týmu ihned po příjezdu na místo nehody je poskytnout jejím účastníkům psychologickou podporu.

Zobrazit více

Identifikace nebezpečných míst na dopravní komunikaci

Specialista na dopravní infrastrukturu při šetření každé dopravní nehody provádí analýzu dopravního prostoru i jeho spolupůsobení s vozidlem a chováním účastníka silničního provozu.

Zobrazit více

Výsledky výzkumu dopravních nehod pro výrobce vozidel

V dnešní době jsou již vozy vybaveny celou řadou účinných bezpečnostních prvků, ale stále je co vylepšovat. Podněty pro úpravy vozidel mohou jejich výrobci získat i z našeho výzkumu dopravních nehod. Příkladem může být nový typ opěrky hlavy.

Zobrazit více


Výzkum a vývoj – jednotlivé projekty

Chodci

Ročně dochází na našich cestách k tisícům dopravních nehod, při kterých dojde ke střetu vozidla s chodcem. Právě ten je ve srovnání s vozidlem mnohem zranitelnější. Vozidlo je podstatně větší a těžší než chodec, má mnohem vyšší kinetickou energii, navíc ochrannou karoserii obsahující deformační zóny a bezpečnostní prvky. Při střetu vozidla s chodcem je jeho častým následkem těžké zranění nebo zranění neslučitelné se životem, to znamená smrtelné.

V rámci výzkumného projektu CHODCI jsme se proto zaměřili na identifikaci mechanismu dopravní nehody (DN) osobního vozidla s postavou chodce, který si lze představit jako skupinu faktorů společně ovlivňujících počátek nehody, její průběh a následky.

Projektový list - Chodci

AktSyst: Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla

Při dopravních nehodách osobních vozidel s chodci dochází často k těžkým nebo i fatálním následkům na zdraví chodce. Řidiči a cestující jsou většinou dobře chráněni aktivními nebo pasivními prvky bezpečnosti ve vozidle. V lepším případě dokáží některé prvky ve výbavě vozidla monitorovat chování řidiče a okolí za účelem efektivního předvídání konfliktu nebo nehody.

Cílem tohoto projektu bylo na základě analýzy dat z reálných dopravních nehod navrhnout inovaci aktivního závěru kapoty, jako jednoho ze systémů aktivní bezpečnosti. V rámci projektu jsme vytvořili Metodiku pro sběr dat a analýzy sběru dat pro vyhodnocení zranění účastníků dopravních nehod s ohledem na aktivní prvky ve vozidlech.

Projektový list - Aktsys

Nový typ opěrky hlavy lépe ochrání vaši hlavu i páteř

Ke zranění posádky vozidla může v některých případech docházet i při poměrně nízkých rychlostech. Jak dokládají údaje z hloubkové analýzy dopravních nehod, typicky se jedná o poranění hlavy a zejména krční páteře. K jejímu zranění dochází přibližně při třetině střetů.

Pro ochranu hlavy, resp. krční páteře, pak slouží hlavové opěrky (aktivní i pasivní). Většina v současné době využívaných opěrek není schopna ale ochránit hlavu a krční páteř při šikmých a bočních střetech nebo při rotaci vozidla.

Výzkum jsme proto zaměřili na vývoj nového typu aktivní opěrky, která po nárazu vysune boční strany. Je tak schopna zachytit excentrický náraz hlavy a zabránit tak jejímu pohybu do boků a zkroucení krku, které často vede k poranění krční páteře.

Projektový list - Opěrka hlavy

Naše patenty

Na základě řešení konkrétních problémů, se kterými se výzkumné týmy setkávají při analýze nehod na místě a následně při jejich vyhodnocování, byly vyvinuty dva patentové mechanismy. Prvním byla již zmíněná Aktivní opěrka hlavy, druhým je pak Mobilní měřící zařízení ke zjišťování podélného koeficientu tření.

Pomocí přístroje pro zjišťování podélného koeficientu tření lze zjišťovat, jaké má povrch vozovky protismykové vlastnosti. Jeho předností je zejména jednoduchost použití a velikost (ve srovnání s ostatními přístroji). Nový přístroj mohou pro zjištění protismykových vlastností využívat také správci pozemních komunikací, dopravní inženýři i další úředníci, případně také dopravní policie při šetření dopravních nehod.

Projektový list - Mobilní měřící zařízení

Výchova a vzdělání

Senioři

Databáze hloubkové analýzy dopravních nehod se zaměřuje také na příčiny dopravních nehod seniorů, ať už v roli chodce, cyklisty nebo řidiče motocyklu. Z nich vyplývá, že jsou senioři jako chodci považováni za zvlášť zranitelnou skupinu účastníků silničního provozu. Velká část nehod s nimi probíhá za nízkých rychlostí, ovšem s vážnými zraněními.

Ze zjištěných skutečností jsme pro Ministerstvo dopravy – odbor BESIP zpracovali doporučení pro práci se stárnoucí populací. Pokud se bude se seniory (zejména s aktivní částí) v oblasti prevence včas pracovat, lze předpokládat zastavení negativního trendu ve vývoji nehodovosti této skupiny.

Metodika senioři v silniční dopravě

Poznatky z hloubkové analýzy dopravních nehod u osob nad 65 let věku jsme využili také pro návrh opatření na dopravní infrastruktuře, která by měla pomoci předcházet vzniku dopravních nehod seniorů i dalším škodám. Uplatněné poznatky jsou o to cennější, že skupina účastníků silničního provozu 65+ je již druhou nejčetnější skupinou z pohledu účasti na dopravních nehodách. V roce 2017 byla každá 4. usmrcená osoba seniorem.

eTesty

Na základě našich zkušeností jsme navrhli nové testové otázky, které budou zařazeny do platných sad testů pro autoškoly. Ty jsou koncipovány tak, aby se budoucí řidiči při jejich vyplňování zamýšleli nad dopravní situací a možnými scénáři jejího vývoje. Tímto způsobem se dále vzdělávají ale i opakují již nabyté vědomosti.

Hlavním přínosem inovace systému eTestů je předcházení nesprávného chování nezkušených řidičů v nejčetnějších problémových situacích. Cílem je zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Metoda LARP (Life Action Role Play) v dopravní výchově

Poznatky z dopravních nehod se zraněním dětí a mládeže přispěly k vytvoření obsahu metodických listů a her, které je připravují na řešení dopravních situací. Formou aktivní hry se tak seznamují s reálnými dopravními situacemi, příčinami dopravních nehod a možnostmi jejich předcházení.

Více o obsahu metody LARP naleznete na webových stránkách

Data pro výcvik a testování na simulátoru nákladního vozidla

Centrum dopravního výzkumu se dlouhodobě zabývá výzkumem lidského faktoru v dopravě. Kromě plnění výzkumných úkolů, provádí také výcvik a evaluaci dopravního chování řidičů autobusu a nákladního vozidla prostřednictvím řidičského simulátoru. Ten je vybaven originální kabinou nákladního vozidla usazenou na pohybové základně věrně simulující skutečnou jízdu včetně otřesů a náklonů vozidla. Všechny ovládací a zobrazovací prvky přístrojové desky a interiéru kabiny jsou plně funkční, stejně jako pedály a řadicí páka, která umožňuje automatické či manuální řazení. Simulátorové zařízení je rovněž vybaveno monitory fyziologických funkcí, které synchronně s ostatními údaji o jízdě zaznamenávají průběžné hodnoty vybraných fyziologických projevů daného řidiče.

Ve virtuálním dopravním prostředí lze simulovat širokou škálu rizikových scénářů, různé povrchy vozovky, volitelnou adhezi, jízdu ve dne, v noci, i různé podmínky počasí a tímto zkoumat interakci řidiče s vozidlem, dopravním prostředím a ostatními účastníky provozu. Podkladem pro tvorbu rizikových dopravních situací byly také poznatky z hloubkové analýzy dopravních nehod.

Studie charakteristik těžkých a smrtelných zranění v silničním provozu

Každou dopravní nehodu v silničním provozu s vážnými následky (usmrcení a těžké zranění) lze považovat za mimořádnou událost a je nutné na ni adekvátně reagovat. Následky dopravních nehod neovlivňují jen samotné viníky a oběti nehod, ale i celou společnost v podobě celospolečenských ztrát, zejména však stát a pojišťovny.

V rámci této studie byly z hlediska dopravního prostředí, dopravní techniky i lidského faktoru vybrány jednotlivé problémové oblasti, které byly analyzovány s cílem výběru efektivních opatření zaměřených k jejich odstranění. Tím se naplnění cílů projektu doplnilo o unikátní informace, které nelze získat z dat evidovaných dopravní policií. 

Cílem tohoto projektu byla identifikace a detailní analýza příčin a charakteristik vzniku těžkých a smrtelných zranění v silničním provozu na pozemních komunikacích v České republice společně s návrhem opatření, která by vedla k zamezení nebo alespoň zmírnění závažných zranění účastníků dopravních nehod.

NEPOZORNOST ZABÍJÍ

Data z hloubkové analýzy dopravních nehod byla jedním z podkladů pro kampaň NEPOZORNOST ZABÍJÍ

Krizová intervence na místě dopravní nehody

Dopravní nehoda se z hlediska míry zátěže na její účastníky řadí mezi jednu z nejvíce náročných životních situací.

Cílem krizové intervence obětem dopravních nehod je vytvoření přátelské atmosféry a psychická stabilizace jedince. Tímto způsobem lze zmírnit příznaky posttraumatické stresové poruchy, kdy postižený opakovaně prožívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím jakkoli připomínající událost.

Je známo, že pokud dojde při dopravní nehodě k závažnému zranění nebo usmrcení jednoho z členů rodiny, pak následně první tři roky více než 70 procent osob ztrácí zájem o všední činnosti, jako jsou povolání, studium, domácí práce nebo třeba zájmy.

Identifikace nebezpečných míst na dopravní komunikaci

Specialista na dopravní infrastrukturu při šetření každé dopravní nehody provádí analýzu dopravního prostoru i jeho spolupůsobení s vozidlem a chováním účastníka silničního provozu.

Příčinou dopravní nehody může být:

  • nevhodné uspořádání křižovatek,
  • špatný stav nebo sklon vozovky,
  • vyjeté koleje,
  • neodpovídající dopravní značení,
  • nedostatečné či špatné osvětlení přechodu pro chodce,
  • nebezpečné překážky, jako jsou sloupky, betonové propustky a další.

O svých nálezech informují členové týmu HADN místní samosprávu nebo správce komunikací. Doporučí také, co změnit.

Přibližně 30 – 35 % kritických míst lze reálně v krátkém čase napravit. Často jde o jednoduchá, nízkonákladová opatření - značný podíl tvoří mj. opravy nebo úpravy dopravního značení, nedání přednosti v jízdě pak může zabránit např. úprava rozhledu.

V rámci naší činnosti jsme navrhli úpravy dopravního prostoru u 50 dopravních nehod s těžkými nebo smrtelnými následky a na řadě dalších míst, kde často dochází k dopravním nehodám.

Naše výsledky 02

obr. Nebezpečné zakončení svodidla v místě vyjetí motorkáře mimo pozemní komunikaci

Příkladem může být v současné době realizovaná přestavba křižovatky silnic II/430, III/3839 a III/4174 u motorestu Rohlenka. Jedná se o nepřehlednou křižovatku bez vymezení pohybů vozidel. V souladu s naším doporučením by zde mělo dojít k přebudování současné průsečné křižovatky v okružní.

Naše výsledky 01

Návrh řešení nepřehledné křižovatky silnic II/430, III/3839 a III/4174 u motorestu Rohlenka

Činnost týmu hloubkové analýzy dopravních nehod přispívá k tvorbě samovysvětlujícího a odpouštějícího dopravního prostoru.

Samovysvětlující komunikace by kvalitou provedení a návrhovými prvky měla uživateli komunikace zajistit dostatek srozumitelných informací pro adekvátní chování při jejím užívání.

Komunikace by rovněž do jisté míry měla být schopna eliminovat (odpustit), příp. alespoň minimalizovat, vážné následky pochybení řidiče, příp. selhání vozidla.

Výsledky výzkumu dopravních nehod pro výrobce vozidel

Data zvýzkumu hloubkové analýzy dopravních nehod jsou používána výrobci vozidel ktestování nových systémů. Výrobce si tímto způsobem může ověřit jejich chování v reálném provozu.

Další důležitou částí je výzkum poškození vozidel po dopravních nehodách. Výsledky, kterými disponujeme, zahrnují všechny možné kombinace rychlostí, kolizních partnerů, typů překážek a dalších vlivů, které není možné v laboratoři simulovat. Jsou proto velmi významným zdrojem informací pro další zlepšení bezpečnosti vozidel.

Pro harmonizaci dat celosvětově získávaných z hloubkových analýz dopravních nehod s cílem zvýšit bezpečnost vozidel byla v roce 2010 evropskými automobilkami založena iniciativa IGLAD (Initiative for the global harmonisation of accident data). Údaje o dopravních nehodách shromažďované v rámci IGLAD obsahují informace z 11 zemí, které hloubkovou analýzu nehod provádí. Databáze obsahuje přibližně 4 000 nehod, přičemž data díky standardizovanému modelu umožňují vzájemné objektivní srovnání. Součástí konsorcia jsou kupříkladu Nissan, BMW, Idiada, PSA (Peugeot – Citroen – Renault), Nissan, Toyota Europe, Volvo Cars a další.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.